familie-van-de-meerakker

In het veld

Provincie, gemeente en waterschappen dromen van een mooi landschap met een balans tussen natuur en cultuur. Met de ontwikkeling en uitvoering van de Gebiedsgerichte Uitvoeringsprogramma's (GUP's) maken we het nu werkelijk. Uitgangspunt vormt het groenblauwe stimuleringskader, dat (financiële) mogelijkheden biedt aan aanvragers voor landschaps- en natuurbeheer. Om deze mensen te ondersteunen zijn er in Brabant een aantal veldloketten met coördinatoren opgestart. Veldcoördinatoren gaan het veld in en pakken actief de rol op om initiatieven te begeleiden, maar ook om met betrokken partijen om tafel te gaan zitten. Wat willen we met een gebied en wat kunnen we samen bereiken?

De rol van Praedium

Praedium heeft de regie van een aantal veldloketten in handen en begeleidt de veldcoördinatoren. Wij vinden dat de veldpartijen hier een belangrijke rol in moeten vervullen. Daarom zijn we zakelijke samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende agrarische natuurverenigingen en andere (agrarische) partijen. Met onze regierol weten we partijen samen te brengen, te inspireren en te faciliteren. Om zo tot de realisatie te komen van verschillende projecten en de droom van de overheden werkelijk te maken. Denk hierbij aan landschapselementen als houtwallen, knotbomen, etc.


Gabi Stoffelen

06 2007 0879 / gstoffelen@praedium.eu
} Lees verder
Job Wittens

MVO Strateeg

06-44660416 / jwittens@praedium.eu
} Lees verder